VULCAN
»Inne szkolenia »Konto
Inwestycje w kadry

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)  wspomagających pracę w obszarze zarządzania, nadzoru, finansowania i organizacji działalności oświatowej.
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

»Więcej informacji o projekcie
O projekcie Szkolenia Rekrutacja Kontakt Zapytania ofertowe Aktualności
Regulamin szkoleń
 
realizowanych w ramach projektu pt. Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające
i administrujące systemem oświaty
, POKL.09.04.00-06-052/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
§ 1 Słowniczek

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające administrujące systemem oświaty ” realizowany w ramach umowy
nr 264-POKL.09.04.00-06-052/09-00 z dnia 29.01.2010 r. podpisanej pomiędzy VULCAN sp. z o.o. a Samorządem Województwa Lubelskiego jako Instytucją Pośredniczącą w wyniku wygranego konkursu na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

b. stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą opis projektu wraz z aktualnymi informacjami nt. realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem
www.inwestycje-projektlubelski.vulcan.edu.pl

c. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin szkoleń w ramach projektu pt. „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty ” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

d. organizatorze – należy przez to rozumieć beneficjenta, czyli VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą  w Lublinie przy ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin,
 
e. rejestracji – należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN,

f. zgłoszeniu na szkolenie, formularzu zgłoszenia na szkolenie – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenie dokonane poprzez formularz udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, pocztą lub e-mailem do biura projektu,

g. osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zgłoszenia na szkolenie poprzez formularz udostępniony w internetowej bazie szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, pocztą lub e-mailem do biura projektu, i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie
o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji, o których mowa w § 3 regulaminu,

h. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniu. Procedurę uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3, w szczególności punkty 7-9.


 § 2 Uczestnicy projektu

 

1. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać:
 •  kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni wszystkich typów szkół, 
 •  pracownicy wydziałów edukacji oraz wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się sprawami oświaty. 

2. Uczestnikami projektu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz pracujące na terenie województwa lubelskiego.

3. Minimum 150 uczestników projektu stanowią osoby zatrudnione w placówkach oświatowych na terenie wiejskim lub miejsko-wiejskim lub w mieście do 25 tys.
 

§ 3 Proces rekrutacji
1. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać:
 • on-line – najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie, po uzyskaniu danych do logowania, wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy,
 • drogą tradycyjną – poprzez formularz zgłoszenia na szkolenie wydrukowany ze strony internetowej projektu, wypełniony, podpisany i przesłany do biura projektu faksem (pod nr 081 534 61 84), pocztą (na adres: VULCAN sp. z o.o., ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin, z dopiskiem „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty”) lub e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl.
2. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 300 osób.

3. Zgłoszenia ponad określone wyżej limity będą kierowane na listę rezerwową.

4. Na etapie wypełniania formularza zgłoszenia na szkolenie, osoba zainteresowana szkoleniem deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie. Decyzja o zakwalifikowaniu wraz z propozycją terminu i miejsca szkolenia zostanie przesłana przez organizatora.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:
 • poprawność danych wpisanych do formularza zgłoszenia na szkolenie,
 • spełnienie warunków udziału określonych w § 2 regulaminu,
 • limit miejsc na szkolenia.

6. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie wraz z podaniem proponowanego terminu i miejsca szkolenia zostanie przekazana osobie zakwalifikowanej przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

7. Osoba zakwalifikowana, po otrzymaniu informacji o tym od organizatora, powinna pobrać ze strony internetowej projektu i wypełnić:

 • „Deklarację uczestnictwa w projekcie” (wymagany podpis osoby zakwalifikowanej),
 • „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (wymagany podpis osoby zakwalifikowanej),
 • „Zaświadczenie o zatrudnieniu” (wymagany podpis pracodawcy),

oraz niezwłocznie przesłać podpisane dokumenty faksem pod numer: 081 534 61 84

lub e-mailem:  inwestycje-projektlubelski.vulcan.edu.pl do organizatora.

Oryginały podpisanych dokumentów należy zabrać ze sobą w pierwszy dzień szkolenia i przekazać trenerowi lub odesłać niezwłocznie drogą pocztową na adres biura projektu: ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin  z dopiskiem „Inwestycja w lubelskie kadry zarządzające i administrujące systemem oświaty”.


8. Decyzję o przyznaniu osobie zakwalifikowanej statusu uczestnika projektu podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:

 • spełnienie warunków udziału w projekcie określone w § 2 regulaminu,
 • poprawność dokumentów określonych w § 3 pkt. 7 regulaminu,
 • kolejność otrzymywania dokumentów określonych w § 3 pkt. 7 regulaminu,
 • limit miejsc na szkolenia,
 • akceptację terminu proponowanego przez organizatora.

9. Informację o nadaniu statusu uczestnika projektu, zostanie przekazana każdemu uczestnikowi przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

10. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Powinien on zawiadomić organizatora o rezygnacji w formie pisemnej (e-mailem albo faksem), na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W tej sytuacji na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

11. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu. Powinien wówczas złożyć w siedzibie organizatora szkoleń oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji.

12. Rezygnacja z udziału w szkoleniach, bez względu na moment jej dokonania, może wiązać się z odebraniem rezygnującemu praw dostępu do otwartej platformy edukacyjnej Fronter. 
                                                    
§ 4 Struktura szkoleń

1. W ramach projektu przewidziano trzy rodzaje szkoleń:

 

 • „Efektywne zarządzanie placówką oświatową” (kod szkolenia: SZ/Lublin; moduł adresowany do kadry kierowniczej placówek oświatowych)
 •  „Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy sekretarza szkoły” (kod szkolenia: SA/Lublin; moduł adresowany do sekretarzy szkoły)
 • „Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego” (kod szkolenia: SFO/Lublin; moduł adresowany do pracowników wydziałów finansowych i wydziałów edukacji jednostek samorządu terytorialnego)

 

2. Jeden uczestnik korzysta z jednego rodzaju szkolenia.
 
3. Każde szkolenie trwa 40 godzin. 


4. Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy, przez 8 godzin dziennie (8 x 45 minut plus przerwy) w okresie od marca 2010  do  maja 2011 r.

5. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator w trybie określonym w § 3 punkt 4 - 6 regulaminu.

§ 5 Obowiązki i prawa uczestnika projektu

1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma również bezpłatne materiały szkoleniowe i promocyjne, a także możliwość skorzystania z poczęstunku.

2. Każdy uczestnik szkolenia „Efektywne zarządzanie placówką oświatową” otrzyma bezpłatny dostęp do otwartej platformy edukacyjnej w okresie realizacji projektu pod warunkiem ukończenia szkolenia, określonym w punkcie 5.


3. W związku z tym, że szkolenia odbywają się w godzinach pracy oraz mogą odbywać się w miejscowości innej niż miejsce pracy uczestnika szkoleń, każdy uczestnik powinien zadbać we własnym zakresie o zgodę przełożonego na uczestnictwo i oddelegowanie na szkolenie.
 
4. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności.

5. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika na co najmniej 80% przewidzianych zajęć.

6. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego. 


7. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także
w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej PO KL i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt 8. w następujących etapach:

 • wypełniając i wysyłając formularz rejestracji do internetowej bazy szkoleń,
 • wypełniając i wysyłając „Formularz zgłoszenia” na szkolenie (on-line lub drogą tradycyjną),
 • wypełniając i wysyłając na adres organizatora dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia, tj. „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zaświadczenie o zatrudnieniu”,
 • wypełniając dodatkowy formularz, zbierający dane do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, udostępniony przez organizatora osobom będącym uczestnikami projektu,
 • ewentualnie uczestnicząc w dodatkowym badaniu, przeprowadzanym po zakończeniu projektu.
9. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm. 


§ 6 Przepisy końcowe

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje organizator.

2. Regulamin obowiązuje od 22 kwietnia
2010 r.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-07-06
Pozostałe informacje
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Regulamin szkoleń
» Dokumenty do pobrania
box
» na górę   » strona główna   »Drukuj
Kontakt
tel. 081 534 72 04
e-mail : inwestycje-projektlubelski@vulcan.edu.pl
© Vulcan sp. z o.o.

projekt i wykonanie BerMAr multimedia
powered by multiCMS
EU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl